Aydınlatma Metni

blog-12

Aydınlatma Metni

Wtech Platform Ziyaretçilerine Yönelik Aydınlatma Metni


Teknolojide Kadın Derneği (“Dernek” veya “Wtech”) olarak www.wtechplatform.com internet sitesi ("Site") ve Wtech Platformu (Siteyle birlikte "Platform") ziyaretçilerine ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına (hep birlikte “KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.


Bu Aydınlatma Metni, www.wtechplatform.com internet sitesi ve Wtech Platformu kapsamında kişisel verilerinizin Teknolojide Kadın Derneği tarafından ne şekilde toplandığı ve işlendiği konusunda siz Wtech Platform ziyaretçilerine yönelik gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla hazırlanmıştır.


 Kişisel Verileriniz

Üyelik: Platforma üyeliğiniz sırasında doldurduğunuz elektronik form vasıtasıyla bizimle paylaştığınız aşağıdaki kategori ve tiplerdeki kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

Kimlik bilgileriniz: isim soyisim

Hesap bilgileriniz: kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası, şifre

Eğitim bilgileriniz: güncel eğitim durumunuz (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); üniversite, fakülte, bölüm, bursluluk ve sınıf bilgileriniz ile mezuniyet durumunuz

Özgeçmiş bilgileriniz: paylaştığınız CV/özgeçmiş belgesinde yer alan kişisel verileriniz

Görsel ve işitsel kayıtlar: paylaştığınız fotoğrafınız

Diğer bilgiler: İlgi alanları, Video linki 


 Bülten: E-bülten üyeliğiniz kapsamında yalnızca bizimle form üzerinden paylaştığınız e-posta adresiniz toplanmakta ve işlenmektedir.


 Site (Çerezler): Platforma üye olmasanız dahi Siteyi ziyaretiniz esnasında çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza ait IP adresi, tarayıcı sürümü, Siteyi kullanımınız ve karşılaşılan hatalar gibi belirli analitik verileriniz işlenebilir. Çerezler, internet tarayıcınızın web sitelerini ziyaretiniz sırasında bilgileri kaydetmesine yardımcı olmak amacıyla depolanan küçük dosyalardır.


 Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız ve Yöntemleri

Platform kapsamında kişisel verileriniz, aşağıda yer alan işleme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak, aşağıdaki amaçlarla bağlı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir: 


İlgi alanları ve tercihleri doğrultusunda üyelerimizi ve üyelerimiz ile kurumları ve melek yatırımcıları bir araya getirmek ve bunlar arasında etkileşimi sağlamak,

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında eğitim gören ve görmüş olan kişileri iş ve staj fırsatları konusunda bilgilendirmek ve bu kişilere bu alanlarda iş ve staj imkânı sağlamak,

Dernek hedefleri ve amaçları ile yukarıdaki amaçlar doğrultusunda organizasyon, etkinlik, toplantı, atölye ve proje gibi aktiviteleri gerçekleştirmek ve benzer aktivitelere katılımı sağlamak,

Üyelerimiz ile yatırımcılar ve ilgili resmi ve sivil kurum ve kuruluşlar arasında iletişimi sağlamak,

Üyelerimizle Platforma ilişkin iletişim faaliyetlerini yürütmek,

Platforma ilişkin şikâyet ve talepleri değerlendirmek ve cevaplamak,

Dernek tarafından ilan edilen amaç ve hedefler doğrultusunda raporlar hazırlamak,

Platformun ve Sitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve kötü niyetli kullanımları engellemek,

Derneğin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek. 


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki İşleme Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz, bizzat sizlerden, www.wtechplatform.com internet sitesindeki hesabınızı yönetmek üzere kişisel verilerinizle giriş yapmanız, üye olmanız, proje başvurusu yapmanız veya E-Bülten aboneliği yapmak amacıyla tarafımıza e-posta adresinizi bildirmeniz suretiyle, elektronik ve fiziki yollarla KVK mevzuatına uygun olarak elde edilmektedir.


Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında yer alan hukuki sebeplerden aşağıda belirtilenler uyarınca toplanmakta ve işlenmektedir: 


KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin için gerekli olması (örneğin üyelik amacınıza uygun olarak ilgi alanlarınız doğrultusunda gerekli hizmetlerin verilebilmesi)

KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendi uyarınca, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması (örneğin resmî kurumlarla bilgi paylaşılması)

KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendi uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (örneğin internet sitesinin geliştirilmesi veya Platformun kötüye kullanımının önlenmesi)


Yukarıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayandırılamayan süreçlerdeki kişisel verilerinizin işlenmesi ise açık rızanız doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 


Kişisel Veri Paylaşımı

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olduğu ölçüde yurt içinde aşağıdaki üçüncü kişilerle paylaşabiliriz: 

Dernek olarak yürüttüğümüz projeler ve çalışmalar kapsamında, bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olması halinde ve gerekli olduğu ölçüde proje/iş/çalışma ortağımız konumundaki şirketler, sivil toplum kuruluşları, diğer özel hukuk tüzel kişilikleri ve gerçek kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlarla,

Olası veya mevcut yatırımcı, sponsor, işveren veya proje sahibi konumundaki şirketler, sivil toplum kuruluşları, diğer özel hukuk tüzel kişilikleri ve gerçek işiler ile resmi kurum ve kuruluşlarla,

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için resmi kurum ve kuruluşlarla,

Dernek olarak dışarıdan temin ettiğimiz hizmet ve ürünlerin sağlanması için zorunlu olduğu hallerde ve gerekli olduğu ölçüde tedarikçilerimizle.


Kişisel verilerinizi paylaştığımız özel hukuk tüzel kişileri, Derneğimiz ile yaptıkları sözleşmeler kapsamında, KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak, kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla yükümlü olup, bu kişiler söz konusu veri işleme faaliyetleri kapsamında Derneğimizin denetimindedir.


KVK Mevzuatı Uyarınca Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde aşağıda sayılan haklarınız düzenlenmiştir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


KVKK kapsamında kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde, başvurularınızı https://www.wtechplatform.com/null/...../ linkinden erişim sağlayabileceğiniz KVK Bilgi Talep Etme formu ile, 

Teknolojide Kadın Derneği – Kemeraltı Cad. No: 24 K.7 Galata, Karaköy / İstanbul adresine kimlik teyidinin yapılması için gerekli resmî belgeleri ekleyerek bizzat; veya

kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgili kişi tarafından Derneğe daha önce bildirilen Derneğin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz.


Derneğimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.


İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Dernek tarafından yapılacak güncellemeler sizlere bildirilecektir.

Teknolojide Kadın Derneği