Kullanıcı sözleşmesi

blog-12

Kullanıcı sözleşmesi

Teknolojide Kadın Derneği – Wtech Platform


Üyelik Sözleşmesi


MADDE 1 – Taraflar ve Amaç


İşbu Teknolojide Kadın Derneği – Wtech Platform Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Kemeraltı Cad. No: 24 K.7 Galata, Karaköy / İstanbul adresinde mukim Teknolojide Kadın Derneği (“Wtech”) ile Teknolojide Kadın Derneği tarafından kurulan Wtech Platform’a üyelik kaydı yaparak işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan üyelerin hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

İşbu Sözleşme çerçevesinde Wtech ve Üye ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.


MADDE 2 – Tanımlar


Wtech Platform: Wtech tarafından işletilen, teknoloji sektöründe kadın istihdamını arttırmak amacıyla seçili projeler ve eğitimler ile Üyeleri bir araya getirmeyi hedefleyen sosyal platform (https://www.wtechplatform.com/tr/).

İçerik: Wtech Platform’da yayımlanan veya yayımlanmak üzere Wtech Platform’a devredilen, kullanma ve kullandırma dahil tüm hakları Wtech Platform’a ait olan her türlü bilgi, belge, görüntü, müzik, video, resim dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere görsel, işitsel ve yazılı içerikler. 

Üye: Wtech Platform’a Üyelik kaydı yaparak, Wtech Platform’dan işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler.


MADDE 3 – Sözleşmenin Konusu


Wtech Platform, teknoloji sektöründe kadın istihdamını arttırmak amacıyla seçili projeler ve eğitimler ile Üyeleri bir araya getirmeyi, Üyelerine mentör-mentee desteği sağlamayı amaçlayan sosyal bir platformdur. Wtech Platformu ziyaretçileri, Platformun sunduğu bu hizmetlerden yararlanmak için İşbu Sözleşmeyi, Wtech Platform tarafından getirilen kullanım şartlarını ve bu şartlardaki değişiklikleri kabul eder ve bunlara uygun hareket etmeyi beyan ve taahhüt eder. Wtech’in işbu Sözleşmede tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

İşbu Sözleşme çerçevesinde Üye ve Wtech birbirinden bağımsız Taraf olup, işbu Sözleşme ile Üyenin Wtech Platformdan yararlanması, Taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz. İşbu Sözleşmenin kabul edilerek Üye sıfatının kazanılması, Üyeye Wtech Platform ve İçerikler üzerinde herhangi bir hak iddia etme yetkisi vermez. 


MADDE 4 - Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


4.1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri:

i. Üye, Wtech Platform’dan faydalanırken ve Wtech Platform’da herhangi işlem yaparken işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen tüm şartlara, Wtech Platform’da belirtilen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ii. Üye, Wtech’in ve Wtech Platform’un hukuki yükümlülüklerinin gerektirmesi nedeniyle, Wtech Platform kapsamında Üyelere ilişkin elde edilen bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri saklı kalmak kaydıyla yetkili kurum ve kuruluşlara açıklanabileceğini; KVKK ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak açıklanan bilgiler nedeniyle Wtech’ten her ne nam altında olursa olsun bir tazminat talep edemeyeceğini veya başkaca bir hak iddia edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

iii. Üye, Wtech Platform kapsamında sağladığı, iletişim bilgileri dahil tüm bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Wtech, Üye tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü değildir. Wtech, Wtech Platform’daki Üyeye ait bilgilerin hatalı ve/veya hukuka aykırı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu değildir. Üyenin herhangi bir şekilde ve konuda ihmalen veya kasten hatalı bilgi temin etmesinden dolayı Wtech üzerinde herhangi bir zarar doğması durumunda, Üye Wtech üzerinde doğan her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

iv. Üye, Wtech Platform’u yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanabilir. Üye, Wtech Platform’a kayıtlı olduğu süre boyunca, Wtech tarafından Wtech Platform çerçevesinde alınacak her türlü karar ve bildirime uygun hareket edecektir. Üyenin, Wtech Platform kapsamında yaptığı her işlemdeki hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kendisine aittir. 

v. Wtech Platform kapsamında, Üye da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayımlanan içeriklerin doğru ve/veya hukuka uygun olması yönünden Wtech’in hukuki ve/veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. 

4.2. Wtech’in Hak ve Yükümlülükleri:

i. Wtech, Wtech Platform’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirme, Wtech Platform’u geçici veya sürekli olarak erişime kapatma, Üyenin Wtech Platform’a erişimini kısıtlama veya engelleme hakkını saklı tutar. 

ii. Wtech Platform kapsamında Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişilere ait İçerik, bilgi ve linkler yer alabilir. Wtech, üçüncü kişilere ait İçerik, bilgi ve linklerin veya linklerde yer alan bilgi ve içeriklerin doğru ve/veya hukuka uygun olmasına yönelik hiçbir hukuki sorumluluğu gibi, bunlara yönelik hiçbir garanti sağlama yükümlülüğü altında da değildir.

iii. Wtech, Wtech Platform’daki hizmetleri ve kullanma koşullarını önceden bir bildirime gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, gerekiyorsa bu esnada Wtech Platform’un kullanımını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Wtech tarafından uygun görülen şekilde Üyelere duyurulur ve Wtech Platform kapsamında yayımlanmasıyla ya da Wtech tarafından belirlenen tarihte yürürlüğe girer. 

iv. Wtech’in gerekli gördüğü durumların yanı sıra, yargı mercileri ve yetkili resmi mercilerin karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, teknik arızalar ve aksaklıklar, internet bağlantısından ya da internet bağlantısı hizmeti sağlayıcılardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler, Wtech Platform’un bağlantı güvenliğinin sağlanması veya arttırılması, dış etkenler, yanlış kullanım, Wtech’ten kaynaklanabilecek teknik aksaklıklar ve bunların düzeltilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, Wtech Platform’a erişim geçici veya sürekli olarak durdurulabilir. Wtech, Wtech Platform kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli olarak aktif ve erişilebilir durumda olacağına dair hiçbir garanti vermemekte olup, Wtech Platform’un herhangi bir sebeple erişime açık olmaması nedeniyle Wtech hiçbir sorumluluk altına girmez. 


MADDE 5 – Gizlilik


5.1. Wtech, Üyeler tarafından Wtech Platform kapsamında sağlanan tüm bilgilerin güvenli ve gizli tutulması için gereken önlemleri alır. Üyelerin bilgileri, aşağıda 5.2 ve 5.3’te yer alan istisnalar hariç olmak üzere, işbu Sözleşmede belirtilen amaçlar ve Wtech Platform’un hizmetlerinin kapsamı dışında kullanılamaz ve üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Üyeler, Wtech’in söz konusu gizlilik yükümlülüğüne uyması için gerekli iş birliğini göstermekle ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

5.2. Wtech, Wtech Platform kapsamında Üyelerden elde ettiği bilgileri, Üyelerin kişisel verilerine herhangi bir halel gelmeksizin, istatistiki ve demografik değerlendirmeler ile pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir ve bu çerçevede iş ortakları ile paylaşabilir. 

5.3. Yukarıda belirtilen dışında, Wtech, aşağıda sayılan hallerde Üyelere ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir: 

i. Wtech’in hukuki yükümlülüklerinin gerektirdiği haller, 

ii. Wtech’in, Üyelerle arasındaki işbu Sözleşme dahil sözlü ve yazılı tüm sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesiyle ilgili haller, 

iii. Wtech’in Üyelerin haklarını ve güvenliklerini koruyabilmesi için söz konusu açıklamanın yapılması gereken haller, 

iv. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulüne uygun olarak bilgi talep edilen haller.

5.4. Gizli tutulan bilgiler arasındaki kişisel veriler yönünden Madde 6 düzenlemesi saklıdır.


MADDE 6 – Kişisel Verilerin Korunması


6.1. Wtech veri sorumlusu olarak, Wtech Platform’un işletilmesi kapsamında, Üyelerin bazı kişisel verilerini KVKK, ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunun karar ve uygulamalarına (“KVK mevzuatı”) uygun olarak toplamakta ve işlemektedir. Wtech tarafından bu çerçevede işlenen kişisel verilere ilişkin ayrıntılı bilgiler [https://www.wtechplatform.com/tr/gizlilik-sozlesmesi] adresinde sunulan Üyelere Yönelik Aydınlatma Metninde yer almaktadır.

6.2. Wtech, Üyelerin kişisel verilerinin KVK mevzuatı uyarınca güvenliğinin sağlanması için gereken tüm teknik ve idari tedbirleri almakta olup, söz konusu tedbirleri teknolojik gelişmeler ve yürürlükteki KVK mevzuatı uyarınca gerektiğinde güncellemektedir.

6.3. Wtech, Wtech Platformun işletilmesi için teknik veya operasyonel destek almak amacıyla veri işleyen üçüncü kişilerle sözleşmeler yapabilir. Bu çerçevede, veri işleyenlerin, Wtech adına işledikleri Üyelerin kişisel verileri çerçevesinde, söz konusu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla gereken teknik ve idari tedbirleri alması Wtech’in denetimi altındadır.

MADDE 7 – Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması


Wtech Platform’un genel tasarımı ile Wtech Platform’da bulunan her türlü tasarım unsuru, metin, imge, logo, ikon, marka, yazılım kodu ve diğer kodlar ve İçerikler (“Fikri Mülkiyet Unsurları”) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri uyarınca Wtech’e aittir ve/veya Wtech tarafından kullanım hakkı üçüncü bir kişiden hukuka uygun olarak alınmak suretiyle kullanılmaktadır. Fikri Mülkiyet Unsurları, Üyeler dahil hiçbir gerçek veya tüzel kişi tarafından, Wtech’den önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden dijital ya da fiziksel araçlar vasıtasıyla kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana veya dijital ya da fiziksel mecra formatına dönüştürülemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, temsil edilemez, sergilenemez. Üyelerin veya Üyeler vasıtasıyla üçüncü kişilerin aksi şekilde davranması halinde, sorumlu kişi veya kişiler Wtech’in uğradığı her türlü doğrudan ve dolaylı zararı (Wtech’e kullanım hakkı veren üçüncü kişilerin uğradığı her türlü doğrudan ve dolaylı zarar dahil olmak üzere), kullanım hakkı devreden asıl hak sahibi üçüncü kişilerin Wtech’ten talep edebileceği tazminat miktarını, yargılama giderlerini ve avukatlık ücretini ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere Wtech’in söz konusu durumdan kaynaklanan her türlü maddi ve manevi zararını Wtech’in ilk yazılı talebine istinaden tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.


MADDE 8 – Mücbir Sebepler


8.1. İşbu Sözleşme kapsamında, mücbir sebep halleri, Wtech’in kontrolü dışında gelişen ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyecek haller olup aşağıda belirtilenler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın; darbe, hükümet eylemi, hükümet emri, ulusal veya bölgesel acil durum, karantina, pandemik hastalıklar, genel grev, lokavt, savaş, isyan, terörist hareketler, komünikasyon altyapısından kaynaklı arızalar, deprem, sel, doğal afetler, yangın, dolu ve fırtına gibi kötü hava koşulları ve benzeri hallerdir. 

8.2. Wtech, mücbir sebep sayılan hallerde, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinin herhangi birini geç veya eksik ifa etmek veya ifa etmemek nedeniyle sorumlu tutulamaz. Wtech, herhangi bir mücbir sebep halinde, geçici veya sürekli olarak Wtech Platform’a erişimi kısmen veya tamamen durdurabilir.


MADDE 9 – Tebligat Adresleri


9.1. Üyeler tarafından Wtech’e bildirilen elektronik posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için iletişim kurulabilecek ve gerektiğinde açık adres talep edilebilecek elektronik posta adresidir. Üye, Wtech Platform’a sunduğu elektronik posta adresinin doğru ve kendisine ait bir adres olmasından sorumludur. 

9.2. Üyeler, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak Wtech’e 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.


MADDE 10- Sözleşmenin Bütünlüğü ve Kısmi Geçersizlik


Wtech, işbu Sözleşmenin tamamını, herhangi bir maddesini veya eklerini, önceden ilan etmesine gerek olmadan her zaman, tek taraflı olarak tadil etme, yürürlükten kaldırma veya uygulamasına değiştirme hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler, Wtech tarafından aksi belirtilmediği müddetçe, Wtech tarafından Wtech Platform üzerinden ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer ve anında hüküm doğurmaya başlar. 

Sözleşmenin herhangi bir maddesinde yapılan tadil veya maddenin yürürlükten kaldırılması, Sözleşmenin tamamının ve geri kalan maddelerinin yürürlüğünü hiçbir şekilde etkilemez. 


MADDE 11- Feragat 


Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmaması, kullanılmayan haktan veya diğer haklardan vazgeçme olarak algılanmayacaktır.


MADDE 12- Delil Sözleşmesi


Taraflar işbu Sözleşme ve bunlardan kaynaklanan veya bunlara ilişkin olan herhangi bir uyuşmazlık veya iddiada Wtech’in ticari defterleri ve kayıtları ile dijital kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 kapsamında kesin delil olduğunu ve bu maddenin bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder.


MADDE 13- Sözleşmenin Devri 


Wtech, herhangi bir zamanda bu Sözleşmenin tümünü ya da bir bölümünü, Üyelere herhangi bir duyuru yapmaksızın üçüncü kişilere devredebilir. 


MADDE 14 – Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme


İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku geçerlidir. İşbu Sözleşmeden dolayı veya işbu Sözleşmeyle ilgili doğan her türlü ihtilafın öncelikle sulh yollarıyla çözülmesi için Taraflarca makul çaba gösterilecek, çözüm elde edilmemesi halinde söz konusu uyuşmazlığın çözümü için İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


MADDE 15 – Yürürlük


İşbu Sözleşme 15 (onbeş) maddeden oluşmaktadır. Üye, işbu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını ve Wtech Platform üyeliği yaparak işbu Sözleşmeyi tüm koşullarıyla kabul ettiğini beyan eder. İşbu Sözleşme, https://www.wtechplatform.com/tr/ adresinde bulunan Wtech Platform internet sitesinde yayımlandığında veya Üye tarafından kabul edildiğinde yürürlüğe girmiş sayılır.